Statut

 

STATUT 

Organizacji „FORUM OKRĘTOWE” 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 


Paragraf 1. 

Organizacja nosi nazwę „Forum Okrętowe” i jest związkiem stoczni produkcyjnych i remontowych oraz przedsiębiorstw z nimi współpracujących. 

W kontaktach z zagranicą związek używa nazwy Association of Polish Maritime Industries. 


Paragraf 2. 

Forum Okrętowe działa na podstawie ustawy z 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców /Dz. U. Nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami/ zwanej dalej Ustawą oraz niniejszego Statutu. 


Paragraf 3. 

Siedzibą Forum Okrętowego jest miasto Gdańsk. 

Związek działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami kraju. 


Paragraf 4. 

Forum Okrętowe może przystępować do krajowych federacji i konfederacji oraz międzynarodowych organizacji pracodawców. 


Paragraf 5. 

Forum Okrętowe może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków. 


 

Rozdział II 

Podstawowe cele Forum Okrętowego oraz sposób i formy ich realizacji 


Paragraf 6. 

Podstawowym celem Forum Okrętowego jest promowanie, ochrona i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków w krajowych organach władzy i administracji państwowej, organach samorządu terytorialnego, związkach zawodowych pracowników, a także w organizacjach międzynarodowych współdecydujących o kształtowaniu warunków gospodarczych, politycznych i społecznych funkcjonowania przemysłu okrętowego. Forum Okrętowe wykonuje swoje cele w szczególności poprzez tworzenie warunków rozwoju przemysłu okrętowego, przemysłu remontu statków, oceanotechniki oraz ich zaplecza kooperacyjnego /zwanego dalej łącznie „Przemysłem”/, a zwłaszcza poprzez: 

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej sprzyjającej kształtowaniu rzetelnego i przyjaznego obrazu Przemysłu. 
 2. Promowanie (lobbying) interesów Przemysłu w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych. 
 3. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach kształtujących opinie o Przemyśle.
 4. Popieranie współpracy i wymiany usług pomiędzy członkami w dziedzinie ekonomiki, techniki i technologii Przemysłu, w szczególności w drodze wymiany doświadczeń i informacji oraz tworzenie warunków do dyskusji wszelkich wspólnych problemów Przemysłu zainteresowanych członków. 
 5. Wpływanie na funkcjonowanie i kształt rozwiązań prawnych, przepisów oraz na inne sprawy, które dotyczą, lub mogą dotyczyć interesów Przemysłu, w szczególności w formie opiniowania i doradztwa oraz przedkładania projektów aktów normatywnych. 
 6. Inspirowanie wspólnych prac badawczo-rozwojowych. 
 7. Organizowanie i uczestniczenie w rozwiązywaniu zadań ekonomicznych i technicznych Przemysłu, zainteresowanych członków lub ich grupy oraz udzielenia członkom fachowej porady i wsparcia w sprawach o charakterze ekonomicznym i technicznym. 
 8. Popieranie marketingu zagranicznego oraz współpracy członków z Przemysłem i gospodarką zagraniczną. 
 9. Popieranie, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników Przemysłu. 
 10. Wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej w zakresie Przemysłu. 
 11. Wydawanie opinii o stanie rozwoju Przemysłu. 
 12. Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenia na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków. 
 13. Współpracę z każdą instytucją, firmą lub podmiotem krajowym lub zagranicznym, jeżeli jest to pożądane z punktu widzenia interesów Przemysłu lub członków. 

 

Rozdział III 

Członkostwo 


Paragraf 7. 

 1. Członkowie Forum Okrętowego mogą mieć status członków: 
  a/ zwyczajnych, 
  b/ stowarzyszonych. 
 2. Zwyczajnym Członkiem Forum Okrętowego może być każdy pracodawca w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy mający siedzibę na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, który: 
  a/ buduje, przebudowuje albo remontuje wszelkiego rodzaju statki morskie, przybrzeżne, śródlądowe, sprzęt i urządzenia pływające /”budownictwo okrętowe”/ lub 
  b/ działa w dziedzinie oceanotechniki lub 
  c/ realizuje dostawy dla budownictwa okrętowego i oceanotechniki lub 
  d/ świadczy usługi dla budownictwa okrętowego i oceanotechniki: badawczo rozwojowe, projektowe, produkcyjne, handlowe i finansowe. 
 3. Pracodawcy przystępujący do Forum Okrętowego powinni dawać rękojmię możliwości rzetelnego wykonywania przyjmowanych zobowiązań poprzez zespół posiadanych środków – technicznych, organizacyjnych i finansowych. 
 4. Pracodawcy inni niż określeni w ustępie poprzedzającym, którzy uznają statutowe cele związku i pragną wspierać jego działania mogą uczestniczyć w pracach Forum Okrętowego jako członkowie stowarzyszeni. 
 5. Pracodawca ubiegający się o członkostwo w Forum Okrętowym powinien uzyskać pisemną rekomendację co najmniej dwóch członków Rady. Rada potwierdza spełnienie kryteriów członkostwa, określonych w ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu. 
 6. Przepisy Statutu o prawach i obowiązkach członka Forum Okrętowego stosuje się odpowiednio do członków stowarzyszonych chyba, że w konkretnym przypadku Statut stanowi inaczej. 
Paragraf 8. 

Przyjęcie w poczet członków Forum Okrętowego następuje na podstawie pisemnego wniosku podpisanego przez przedstawicieli upoważnionych do reprezentacji pracodawcy ubiegającego się o członkostwo. Wzór wniosku ustala Rada. 


Paragraf 9. 

 1. Decyzję o przyjęciu członka podejmuje Rada w formie uchwały. 
 2. Uchwała Rady określa wysokość indywidualnej składki oraz wpisowego. 
 3. W przypadku podjęcia uchwały o odmowie przyjęcia członka przez Radę, wnioskującemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków. 

 

Paragraf 10. 

Rada może wyjątkowo odstąpić od warunków przyjęć określonych w par. 7 niniejszego Statutu jeżeli sprzyja to osiągnięciu celów Forum Okrętowego. Decyzja Rady podlega zatwierdzeniu przez uchwałę najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. 


Paragraf 11. 

Członkowie Forum Okrętowego wykonują swoje prawa i obowiązki przez stałych przedstawicieli lub osobiście. 


Paragraf 12. 

 1. 1. Członkowie Forum Okrętowego mają prawo do: 
  a/ Uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków i wszelkich formach działalności Forum Okrętowego; 
  b/ Czynnego i biernego prawa wyborczego z zastrzeżeniem sytuacji określonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu; 
  c/ Zgłaszania wniosków w sprawach dotyczących członków Forum Okrętowego i działalności Forum Okrętowego; 
  d/ Korzystania ze świadczeń wykonywanych przez Biuro Forum Okrętowego; 
  e/ Korzystania z urządzeń i majątku Biura Forum Okrętowego na warunkach określonych w regulaminie uchwalonym przez Radę; 
  f/ Powoływania związków spośród członków Forum Okrętowego zainteresowanych wspólną realizacją celów i zadań, które uznają za szczególnie istotne dla swoich interesów, zgodnych z celami i zadaniami Forum Okrętowego. 
 2. Członkowie Forum Okrętowego reprezentujący holdingi stoczniowe lub równorzędne struktury organizacyjne z racji ich szczególnego znaczenia dla funkcjonowania i rozwoju przemysłu okrętowego są uprzywilejowani w zakresie uczestnictwa w Radzie. 
 3. Członkom stowarzyszonym przysługuje jedynie bierne prawo wyborcze do Rady. 


Paragraf 13. 

Członkowie Forum Okrętowego zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu, uchwał jej władz oraz regulaminów; 
 2. Czynnego udziału w pracach Forum Okrętowego; 
 3. Współdziałania w wykonywaniu celów statutowych; 
 4. Regularnej zapłaty składek; 
 5. Przestrzegania zasad współżycia społecznego i etyki zawodowej. 

 

Paragraf 14. 

 1. Członkostwo kończy się na skutek wypowiedzenia, wykluczenia lub całkowitego ustania przesłanek stanowiących podstawę przyjęcia do Forum Okrętowego. 
 2. Członkostwo może być wypowiedziane najpóźniej na 6 miesięcy przed zakończeniem roku budżetowego. Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane w formie listu poleconego. 
 3. Członek Forum Okrętowego może być wykluczony uchwałą Rady, w przypadku gdy: 
  a/ postępuje sprzecznie z celami albo interesami Forum Okrętowego, 
  b/ pomimo ponownego upomnienia narusza postanowienia niniejszego Statutu, a w szczególności nie realizuje obowiązków płacenia składek. 
  Decyzję o wykluczeniu należy przekazać członkowi Forum Okrętowego w formie pisemnej za pomocą listu poleconego. Od decyzji Rady członkowi Forum Okrętowego przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie w formie pisemnej wysłane za pomocą listu poleconego do Prezesa – powinno być rozpatrzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków. Uchwała o wykluczeniu wywołuje skutki prawne od momentu jej podjęcia, wniesienie odwołania nie powoduje jej bezskuteczności. Skuteczność uchwały o wykluczeniu ustaje z chwilą jej uchylenia w wyniku wniesionego odwołania. W takim przypadku przywrócony w prawach członek Forum Okrętowego podlega uchwałom podjętym przez władze Forum Okrętowego w okresie jego wykluczenia. 
 4. Członkostwo ustaje w przypadku stwierdzenia przez Radę całkowitego ustania przesłanek stanowiących postawę przyjęcia w poczet członków Forum Okrętowego. 
 5. Byli członkowie, których członkostwo wygasło na skutek przyczyn wymienionych w ust. 1 nie mają roszczeń do majątku Forum Okrętowego ani roszczeń o zwrot wpłaconych składek lub opłat. 

 

Rozdział IV 

Organy Forum Okrętowego
 

Paragraf 15. 

 1. 1. Organami Forum Okrętowego są: 
  1. Walne Zgromadzenie Członków; 
  2. Rada; 
  3. Prezes; 
  4. Komisja Rewizyjna; 
  5. Biuro Forum Okrętowego. 
 2. 2. Kadencja Rady, Prezesa oraz Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata i rozpoczyna się z dniem wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków oraz kończy z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków zatwierdzającego sprawozdanie z ich urzędowania. 
 3. 3. Prezes oraz członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu i procedurą ustaloną w Regulaminie wyborów władz. 
 4. 4. Rada oraz Komisja Rewizyjna mają prawo kooptacji w przypadku ustąpienia wybranego członka Rady lub Komisji Rewizyjnej lub powstania wakatu z innego powodu z zastrzeżeniem, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 
 5. 5. Działalność Prezesa oraz członków Rady i Komisji Rewizyjnej ma charakter społeczny i nie jest wynagradzana z budżetu Forum Okrętowego. 

 

Rozdział V

Walne Zgromadzenie

Paragraf 16. 

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Forum Okrętowego. 
 2. Członkowie uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Członków poprzez upoważnionych przedstawicieli. 
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

Paragraf 17. 

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Rada co najmniej raz w roku, nie później niż w miesiącu lipcu. 
 2. Rada zawiadamia członków Forum Okrętowego o Walnym Zgromadzeniu Członków podając miejsce, termin i proponowany porządek obrad listem poleconym lub w inny skuteczny sposób z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 
 3. W zawiadomieniu podaje się liczbę głosów przysługujących członkowi Forum Okrętowego na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

Paragraf 18. 

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest z inicjatywy Rady, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/5 ogólnej liczby głosów zwyczajnych członków Forum Okrętowego. 
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno rozpocząć obrady nie później niż w ciągu 45 dni od daty złożenia wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu wniosku lub żądania i obradować nad sprawami wskazanymi we wniosku lub żądaniu. 

Paragraf 19. 

 1. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków przysługuje tylko przedstawicielom zwyczajnych członków Forum Okrętowego. 
 2. Liczba przysługujących głosów członkowi Forum Okrętowego na Walnym Zgromadzeniu Członków uzależniona jest od liczby pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie członka Forum Okrętowego i określana jest zgodnie z poniższą tabelą:
   
  Liczba pracowników: Liczba głosów:
  1-50 1
  51-200 2
  201-350 3
  351-500 4
  501-650 5
  651-800 6
  891-1050 7
  1051-1300 8
  1301-1550 9
  1551-1800 10
  1801-2050 11
  2051-2300 12
  2301-2550 13
  2551-2800 14
  2801-3050 15
  3051-3550 16

  Każde kolejne 500 pracowników uprawnia do dodatkowego jednego głosu, przy czym każde rozpoczęte 500 pracowników zaokrągla się w górę. 
   
 3. Podstawą ustalenia liczby pracowników w przedsiębiorstwie członka Forum Okrętowego jest pisemne oświadczenie kierownictwa przedsiębiorstwa o liczbie zatrudnionych pracowników według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego Walne Zgromadzenie Członków, z uwzględnieniem ust. 4 niniejszego paragrafu.

 4. W przypadku gdy działalność gospodarcza członka Forum Okrętowego określona w par. 7 ust. 1 niniejszego Statutu stanowi mniej niż 50% całkowitej wartości jego produkcji, liczba głosów przysługujących członkowi Forum Okrętowego może być określana na podstawie liczby pracowników ustalonej proporcjonalnie do wartościowego udziału tej produkcji w produkcji całkowitej. 

 5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, każdy członek Forum Okrętowego powinien doręczyć do Biura Forum Okrętowego najpóźniej do końca stycznia. 

 6. Listę członków Forum Okrętowego wraz z przysługującą każdemu z nich liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Członków doręcza się jego uczestnikom przed rozpoczęciem obrad. Zarzuty i wątpliwości co do prawidłowości ustalenia liczby przysługujących członkowi Forum Okrętowego głosów ostatecznie rozstrzyga przewodniczący obrad. 

 7. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział goście zaproszeni przez Radę. 

 8. Walne Zgromadzenie Członków otwiera Prezes Forum Okrętowego lub – w razie jego nieobecności – jeden z wiceprezesów i prowadzi je do czasu wyboru przewodniczącego obrad. 

 9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w pierwszym terminie zwykłą większością głosów oddanych w obecności przedstawicieli członków Forum Okrętowego reprezentujących co najmniej połowę łącznej liczby głosów wszystkich uprawnionych do głosowania członków Forum Okrętowego oraz w drugim terminie – zwykłą większością głosów oddanych, bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli członków Forum Okrętowego, z zastrzeżeniem postanowień par. 46 niniejszego Satutu. 

 10. Protokół Walnego Zgromadzenia Członków podpisują przewodniczący obrad i sekretarz. 

 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podpisują przewodniczący obrad i sekretarz. 

   

Paragraf 20. 

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 
  a/ Uchwalanie wieloletnich programów działania Forum Okrętowego, 
  b/ Wybór i odwołanie Prezesa, członków Rady oraz Komisji Rewizyjnej, 
  c/ Uchwalenie Statutu i jego zmian, 
  d/ Uchwalanie Regulaminu wyboru władz oraz Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków, 
  e/ Określenie liczby członków Rady, w tym liczby wiceprezesów oraz liczby członków Komisji Rewizyjnej, 
  f/ Zatwierdzanie regulaminu Rady oraz Komisji Rewizyjnej, 
  g/ Zatwierdzanie sprawozdań Rady oraz Komisji Rewizyjnej, 
  h/ Ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego, 
  i/ Zatwierdzanie rocznego budżetu, 
  j/ Udzielanie absolutorium Prezesowi, Radzie i Komisji Rewizyjnej, 
  k/ Nadawanie członkom Forum Okrętowego i ich reprezentantom tytułów honorowych, 
  l/ Podejmowanie uchwał w innych sprawach, które Statut przekazuje do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków. 


Rozdział VI 

Rada Forum Okrętowego 

Paragraf 21. 

1. Rada Forum Okrętowego, zwana dalej Radą, jest najwyższym organem w okresie między obradami Walnego Zgromadzenia Członków. 

2. Do Rady należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych Statutem dla innych organów. 

 

Paragraf 22. 

1. Rada składa się z co najmniej 10 i nie więcej niż 15 członków, w tym Prezesa i nie więcej niż 4-ch wiceprezesów. 

2. Członkowie reprezentujący holdingi stoczniowe, lub równorzędne struktury organizacyjne, mają prawo do zasiadania w Radzie z mocy niniejszego Statutu. 

3. Członkowie stowarzyszeni mogą być reprezentowani przez nie więcej niż 2 członków Rady. 

4. Na czele Rady stoi Prezes Forum Okrętowego, zwany dalej Prezesem, wybierany zgodnie z ustaleniami par. 28 niniejszego Statutu i procedurą ustaloną w Regulaminie wyborów władz. 

5. Wiceprezesów wybiera Rada spośród swoich członków, zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie wyborów władz. 

6. W posiedzeniach Rady i prezydium Rady bierze udział z głosem doradczym Dyrektor Biura Forum Okrętowego. 

7. W posiedzeniach mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Prezesa. 

 

Paragraf 23. 

1. Posiedzenia Rady odbywają się co do zasady raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Prezesa z własnej inicjatywy, lub na wniosek co najmniej 5-iu członków Rady. 


Paragraf 24. 

1. W głosowaniach na posiedzeniach Rady każdemu członkowi Rady przysługuje jeden głos. 

2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności połowy członków Rady. W razie równości liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. 

3. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne, o ile żaden z członków Rady nie zażąda innej formy głosowania. 


Paragraf 25. 

1. Członkowie Rady mają prawo do zgłoszenia zdania odrębnego, które uzasadniają na piśmie. 

2. Uzasadnienie zdania odrębnego powinno być doręczone w ciągu trzech dni od daty posiedzenia Rady i załączone do protokołu. 

 

Paragraf 26. 

Kompetencje Rady są następujące: 

1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków. 

2. Wybór wiceprezesów i powoływanie sekretarza. 

3. Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura na wniosek Prezesa lub na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 Statutu. 

4. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich. 

5. Ustalenie i ogłaszanie opinii i stanowisk w sprawach o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania poszczególnych członków Forum Okrętowego jak i całego krajowego przemysłu okrętowego. 

6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków. 

7. Uchwalanie rocznych planów działania Forum Okrętowego i zatwierdzanie preliminarzy finansowych. 

8. Określanie zasad i form działalności finansowej i gospodarczej. 

9. Rozpatrywanie sprawozdań Dyrektora Biura Forum Okrętowego oraz udzielanie mu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

10. Powoływanie fundacji oraz powoływanie lub przystępowanie do organizacji gospodarczych działających w oparciu o określone odrębnie przepisy. 

11. Uchwalanie regulaminu pracy Dyrektora Biura Forum Okrętowego. 

12. Akceptowanie wniosków Dyrektora Biura Forum Okrętowego w przedmiocie nabycia lub zbycia nieruchomości oraz dotyczących czynności prawnych o wartości przewyższającej pięćdziesiąt tysięcy złotych. 

13. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Forum Okrętowego. 

 

Rozdział VII 

Prezes Forum Okrętowego 

Paragraf 27. 

1. Prezes samodzielnie reprezentuje Forum Okrętowe wobec wszelkich organizacji i organów krajowych, zagranicznych, a także wobec członków Rady. Forum Okrętowe może być również reprezentowane przez Dyrektora Biura Forum Okrętowego zgodnie z par. 35 ust. 2 niniejszego Statutu. 

2. Prezes wykonuje kompetencje Rady w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady. 

2. Decyzje Prezesa wymagające uchwały Rady muszą być potwierdzone na najbliższym posiedzeniu Rady. 


Paragraf 28. 

1. Prezesa wybiera się spośród członków Forum Okrętowego reprezentujących największe stocznie, holdingi stoczniowe i równorzędne struktury organizacyjne lub osób przez nich zaproponowanych. 

2. Niezależnie od ust 1 niniejszego paragrafu i z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 36 i 37 Statutu na Prezesa może zostać również wybrany Dyrektor Biura Forum Okrętowego. 

 

Paragraf 29. 

Kompetencje Prezesa są następujące: 

1. Wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków i Rady. 

2. Ustala porządek obrad Rady, zwołuje posiedzenia i im przewodniczy 

3. Kieruje wykonaniem uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Rady 

4. Występuje do władz i instytucji z wnioskami i opiniami w zakresie statutowych celów działalności Forum Okrętowego. 

5. Opiniuje i zgłasza uwagi do projektów aktów normatywnych. 

6. Powołuje sąd polubowny i ustala jego regulamin. 

7. Powołuje komisje i zespoły Forum Okrętowego i ustala ich struktury i zasady działania. 

8. Mianuje przewodniczących komisji i zespołów problemowych. 


Paragraf 30. 

W razie nieobecności, choroby lub innych zdarzeń uniemożliwiających Prezesowi wykonywanie jego obowiązków zastępuje go jeden z wiceprezesów Forum Okrętowego na zasadach ustalonych w Regulaminie Rady. 


 

Rozdział VIII

Komisja Rewizyjna 

Paragraf 31. 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. 


Paragraf 32. 

Kompetencje Komisji Rewizyjnej są następujące: 

1. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

 1. Przeprowadzenie bieżących i rocznych kontroli działalności statutowej Forum Okrętowego oraz jego gospodarki finansowej. 
 2. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium Prezesowi i Radzie oraz Radzie wniosków o udzielenie absolutorium Dyrektorowi Biura Forum Okrętowego. 
 3. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków i spostrzeżeń dotyczących działalności Forum Okrętowego. 

 

Paragraf 33. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej są uprawnieni do brania udziału w posiedzeniach Rady z głosem doradczym. 


Paragraf 34. 

Zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków. 

 

Rozdział IX 

Biuro Forum Okrętowego 

Paragraf 35. 

1. Biuro Forum Okrętowego zapewnia obsługę pracy organów Forum Okrętowego oraz realizuje na bieżąco uchwały Walnego Zgromadzenia Członków i Rady. 

2. Biuro Forum Okrętowego jest kierowane przez Dyrektora, który reprezentuje Forum Okrętowe w sądzie i poza sądem oraz jest upoważniony do wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przez Forum Okrętowe jakiegokolwiek przedsiębiorstwa. 

3. Koszty osobowe i utrzymania Biura Forum Okrętowego pokrywa się z budżetu Forum Okrętowego. 


Paragraf 36. 

1. Dyrektor Biura Forum Okrętowego jest powoływany przez Radę na wniosek Prezesa lub na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 Statutu. 

2. Dyrektor Biura Forum Okrętowego na bieżąco zapewnia koordynację działań członków Forum Okrętowego oraz wymianę informacji pomiędzy nimi. 

3. Dyrektor Biura Forum Okrętowego odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Forum Okrętowego. 

4. Nadzór nad pracą Dyrektora Biura Forum Okrętowego sprawuje Prezes lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 Statutu. 

5. Dyrektor Biura Forum Okrętowego może być w każdej chwili odwołany, co jednak nie pozbawia go roszczeń wynikających z umowy o pracę. 


Paragraf 37.

1. Umowy o pracę z Dyrektorem Biura Forum Okrętowego zawiera Prezes lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 Statutu. 

2. W sprawach pomiędzy Forum Okrętowym a Dyrektorem Biura Forum Okrętowego Forum Okrętowe reprezentuje Prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes lub w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 Statutu - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

 

Paragraf 38. 

1. Dyrektor Biura Forum Okrętowego może ustanowić pełnomocników do czynności określonych w par. 35 niniejszego Statutu na ogólnych zasadach prawa cywilnego. 

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Forum Okrętowego uprawniony jest Dyrektor Biura Forum Okrętowego jednoosobowo z zastrzeżeniem sytuacji określonych w par. 26 ust. 12 niniejszego Statutu.
 

Paragraf 39. 

Dyrektor Biura Forum Okrętowego organizuje Biuro Forum Okrętowego, odpowiada za jego sprawną administrację oraz zatrudnia pracowników – w ramach ustalonych preliminarzy budżetowych. 


Paragraf 40. 

Regulamin pracy Biura Forum Okrętowego zatwierdza Rada. 

 

Rozdział X 

Majątek i budżet Forum Okrętowego 

Paragraf 41. 

Majątek Forum Okrętowego składa się z następujących źródeł: 

1. wpisowe 

2. składki członkowskie 

3. darowizny, spadki i zapisy 

4. własna działalność gospodarcza 

5. dotacje celowe. 


Paragraf 42. 

1. Wysokość rocznej składki członkowskiej oraz wpisowego ustala Walne Zgromadzenie Członków w wysokości kwotowej przypadającej na jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

2. Roczna składka członkowska płatna jest w dwóch ratach, na koniec III IV kwartału roku kalendarzowego. 

 

Paragraf 43. 

1. Budżet Forum Okrętowego na rok obrotowy uchwala Rada na wniosek Dyrektora Biura Forum Okrętowego po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej. 

2. Projekt budżetu na kolejny rok obrotowy należy przekazać Radzie najpóźniej na miesiąc przed terminem obrad Walnego Zgromadzenia Członków zamykającego poprzedni rok obrotowy. 

 

Paragraf 44. 

Na budżet Forum Okrętowego składają się także wyniki z prowadzonej działalności gospodarczej. 


Paragraf 45. 

W uzasadnionych przypadkach Rada dokonuje zmian w budżecie na wniosek Dyrektora Biura Forum Okrętowego. 


 

Rozdział XI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Forum Okrętowego 

Paragraf 46. 

Uchwały w sprawie zmiany Statutu Forum Okrętowego lub jego likwidacji podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności przedstawicieli członków Forum Okrętowego reprezentujących co najmniej 2/3 ogólnej liczby głosów członków Forum Okrętowego – w pierwszym terminie, oraz większością 2/3 głosów, bez względu na liczbę obecnych – w drugim terminie. 


Paragraf 47. 

W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Forum Okrętowego Walne Zgromadzenie Członków powołuje likwidatora i ustala na jakie cele powinien być przeznaczony majątek. Uchwała o likwidacji podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego. 

Niniejszy Statut został uchwalony na Zgromadzeniu Założycielskim Związku „FORUM OKRĘTOWE” w dniu 2 kwietnia 1993 r. w Gdańsku i obejmuje zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 5/97 Walnego Zgromadzenia Członków F.O. w dniu 3 lipca 1997 roku, Uchwałą Nr 3/2000 WZC w dniu 7 lipca 2000 r. oraz Uchwałą Nr 1/2003 WZC w dniu 13 lutego 2003 roku, Uchwałą Nr 3/2004 WZC z dnia 1 lipca 2004r. oraz Uchwałą Nr 2/2005 WZC z dnia 7 lipca 2005r. oraz Uchwałą Nr 10/2016 WZC z dnia 10.03.2016 r. oraz uchwałą Nr 13/2016 NWZC z dnia 08.12.2016 r, oraz uchwałą Nr 12/2017 WZC z dnia 13.09.2017 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

ZAMKNIJ